Splošni pogoji poslovanja

Splošna določila

Splošni pogoji in navodila so sestavni del pogodbe / rezervacije oz. napotnice / voucherja, ki jo skleneta GOLTE d.o.o. in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma. V primeru, da je v posameznem programu glede katerekoli točke splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja določilo navedeno v programu.

Prijava

Prijava je možna v upravi firme GOLTE d.o.o. v Radegundi 19 c, Mozirje ter v pooblaščenih agencijah. Ob prijavi GOLTE d.o.o. in potnik skleneta pogodbo / rezervacijo, ki je hkrati potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke o potnikovem turističnem aranžmaju ali pa se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program ter plačati akontacijo. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov je odgovoren za vse stroške in posledice nastale zaradi napačnih podatkov.

Cene

Cene aranžmaja so določene v programih in veljajo od dneva objave programa. GOLTE d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe cene v skladu z Zakonom o obligacijskih razmerjih. O morebitni spremembi cene aranžmaja GOLTE d.o.o. potnika o tem obvesti. Vse cene vključujejo Davek na dodano vrednost.

Plačila

Ob prijavi vplača potnik akontacijo v višini 30% cene aranžmaja oz. kot je navedeno v programu. Preostali del plača potnik ob izročitvi potovalnega dokumenta oz. voucherja najmanj 8 dni pred začetkom potovanja oz. kakor je navedeno v programu. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ne plača v dogovorjenem roku se šteje, da je odpovedal aranžma in ravna GOLTE d.o.o po določilih o potnikovi odpovedi aranžmaja iz 6. točke splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje.

Odpoved ali sprememba potovanja s strani potnika

ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA S STRANI POTNIKA

Potnik ima pravico do pisne ali ustne odpovedi aranžmaja. V tem primeru ima GOLTE d.o.o. pravico do povračila stroškov, ki so s takšno odpovedjo povezani. Glede na čas odpovedi znašajo stroški:

-        Do 30 dni pred prihodom: administrativni stroški v višini 10,00 EUR

-        Od 29 do 22 dni pred prihodom: 20 % cene aranžmaja

-        Od 21 do 15 dni pred prihodom: 30 % cene aranžmaja

-        Od 14 do 8 dni pred prihodom: 50 % cene aranžmaja

-        Od 7 do 1 dan pred prihodom: 80 % cene aranžmaja

-        Na dan prihoda oziroma po prihodu: celoten znesek aranžmaja

Med bivanjem lahko potnik prekine nastanitev samo na svojo željo s pisno izjavo o prekinitvi. V primeru, da potnik med bivanjem le-tega prekine in o tem ne obvesti, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov.

Odpovedni riziko

Ne glede na plačano odstopnino ima GOLTE d.o.o. v primeru potnikove odpovedi pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 10,00 EUR za Slovenijo in 30,00 EUR za tujino po napotnici / voucherju / avans / predujem.

Odpoved ali sprememba potovanja s strani Golte d.o.o.

GOLTE d.o.o. si na podlagi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 5 (pet) dni pred odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno število potnikov. Najmanjše število potnikov je navedeno v posameznem programu. GOLTE d.o.o. ne odgovarja za spremembe, ki so posledice naravne nesreče ali drugi nepredvideni razlogi na katere GOLTE d.o.o. ne more vplivati, brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu. GOLTE d.o.o. ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V takšnih primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti. V primeru, da stanje na kraju samem agenciji GOLTE d.o.o. ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko GOLTE d.o.o. namesti potnika v istem kraju v drug objekt najmanj enake kategorije.

Informacije

Informacije, ki jih dobi potnik na prijavnem mestu ne obvezujejo GOLTE d.o.o. bolj kot navedbe v ponudbi oz. v samem programu potovanja.

Reklamacije

V primeru, da pride do nekakovostne ali nepopolne izvedbe storitev, navedenih v programu, lahko potnik zahteva sorazmerno odškodnino na podlagi pisne pritožbe. Potnik mora v kraju samem reklamirati neustrezno storitev pri ponudniku storitve. V kolikor vzroka pritožbe ni mogoče odpraviti na kraju samem mora potnik predati pisno pritožbo najkasneje v 8-ih dneh po povratku s potovanja na prodajnem mestu, kjer se je prijavil za potovanje. Hkrati mora predložiti morebitne račune za dodatne stroške. Organizator je dolžan izdati pisno odločbo k navedeni pritožbi v 30-ih dneh po njenem sprejemu. Dokler organizator ne izda sklepa, se potnik odreče posredovanju katerekoli druge osebe, sodnih ustanov ali dajanja informacij javnim glasilom. Maksimalno nadomestilo po pritožbi lahko doseže znesek cene aranžmaja. S tem se izključuje pravica kupca do nadomestila idealne škode.

Posebni pogoji in navodila poletne nagradne igre Golte

 
 
1.Organizator nagradne igre
 
Ta pravila določajo način prirejanja nagradne igre »GOLTE«. Ponudnik storitve je 12MEDIA d.o.o., Komenskega ulica 36, 1000 Ljubljana v sodelovanju s SEDEM, digitalni marketing, d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin, matična številka 3315177, ID za DDV: SI95913025. Organizator nagradne igre je Golte d.o.o., Radegunda 19c, 3330 Mozirje. Odgovornost za delovanje storitve in reševanje reklamacij nosi Sedem d.o.o. Z uporabo SMS storitve »GOLTEK« se uporabnik strinja in potrjuje splošne pogoje uporabe storitve IMS, ki so objavljeni na www.golte.si
 
V nagradni igri lahko sodelujejo posamezni uporabniki (fizične osebe) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in državljani držav članic Evropske unije.
 
2. Nagrade
•Glavna nagrada: 1x vikend paket za dve osebi v Hotelu Golte
•Ostale nagrade:
o15 povratna vozovnica za prevoz na Golte za 1 osebo
o10 x dnevna smučarska vozovnica za Golte za 1 osebo
o15 x razvajanje v wellnessu za 1 osebo
o10x ena vožnja z ZIP-LINE Golte
 
 
3. Trajanje nagradne igre  
Nagradna igra poteka od 15.7. 2013  do 27.11 2013 do 24 ure. 
 
 
4. Sodelovanje v nagradni igri 
 
V nagradni igri lahko sodelujejo posamezni uporabniki (fizične osebe) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in državljani držav članic Evropske unije, ki prejmejo posebno obvestilo (letak). Uporabniki se lahko za sodelovanje v nagradni igri prijavijo s sms sporočilom na številko 3131, ali izpolnijo obrazec, ki je del letaka, ali obrazec na spletni strani www.golte.si . 
a.Sms prijava: Uporabnik pošlje SMS z vsebino » GOLTE « na številko 3131 (primer: GOLTE na 3131). Zatem prejme brezplačni SMS za posredovanje svojih podatkov in potrditev splošnih pogojev na www.golte.si. Če uporabnik potrdi splošne pogoje s svojimi poslanimi podatki (ime, priimek kraj in leto rojstva), prejme brezplačni SMS, v katerem ga obvestimo o tem, da je postal član in kako se lahko odjavi. 
b.Prijava z obrazcem: Sodelujoči mora za sodelovanje v nagradni igri izpolniti poseben obrazec, ki je del letaka, s čimer potrjuje udeležbo v nagradni igri in tako sodeluje v nagradnem žrebanju za izbrane nagrade. Sodelujoči mora za sodelovanje v nagradni igri izpolniti obrazec, ki vsebuje: ime in priimek, naslov, elektronski naslov, mobilno številko in podpis. 
c.Prijava na spletni strani: sodelujoči mora za sodelovanje v nagradni igri izpolniti poseben obrazec, ki je objavljen na spletni strani www.golte.si. Sodelujoči mora za sodelovanje v nagradni igri izpolniti obrazec, ki vsebuje: ime in priimek, naslov, elektronski naslov, mobilno številko in potrditi pogoje sodelovanja.
Namen nagradne igre je  promocija programa zimsko letnega turističnega centra Golte. Ob izpolnjenem obrazcu s podatki uporabnik dovoljuje uporabo svojih kontaktnih podatkov za možnost kakršne koli oblike nadaljnje komunikacije s strani organizatorja nagradne igre. Prijave z neresničnimi osebnimi podatki bodo neveljavne in izločene iz nagradne igre. 
Organizator in ponudnik ne odgovarjata za zakasnele, izgubljene ali nepopolne odgovore oz. za odgovore, ki niso bili prejeti oz. dostavljeni. Vse takšne prijave so neveljavne. 
 
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Vsak uporabnik lahko v nagradni igri sodeluje enkrat oziroma bomo pri žrebu upoštevali zgolj eno prijavo (SMS prijava, ali  pisno oz. spletno prijavo). 
 
5. Nagrajevanje
Žrebanje nagrad bo 30.11. 2013, v prostorih Golte in ni javno. Žrebanje se izvaja z naključnim algoritmom.  V žrebanju sodelujejo vsi, ki so v času od 15.7. 2013  do 27.11 2013do 24:00 poslali SMS s ključno besedo Golte na 3131 in postali člani SMS skupnosti GOLTE, ali izpolnili obrazec na promocijskem letaku ali spletni strani. Nagrada ni prenosljiva in izplačljiva v denarju. Nagrajenec krije tudi vse stroške, povezane s prevzemom nagrade (potne stroške, ipd.). Ob prevzemu nagrade se mora nagrajenec identificirati z osebnim dokumentom, s katerim se preveri, ali je dejansko sodelovala  v nagradni igri ta oseba. 
 
 
7. Obveščanje nagrajencev 
Izžrebanci nagrad bodo v roku 5 dni od  žrebanja objavljeni na spletni strani www.golte.si . S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinja z objavo naslednjih osebnih podatkov nagrajenca na www.golte.si: ime in priimek. 
 
Nagrajenci bodo o prejeti nagradi obveščeni po telefonu, najpozneje v roku 3 dni od dneva žrebanja in sicer na telefonsko številko, s katere je bilo poslano SMS sporočilo, ali jo navedli na obrazcu. 
 
 
8. Prevzem nagrad 
Nagrajenci bodo o načinu prevzema nagrade in rokih za prevzem obveščeni po telefonu ali pošti. Nagrajenec ni upravičen do nagrade v primeru, da se ne strinja s sprejemom nagrade, ne posreduje vseh zahtevanih podatkov ali posreduje lažne podatke. Prav tako nagrajenec ni upravičen do nagrade, če krši pravila in pogoje nagradne igre. V teh primerih se nagrada ne podeli.
 
9. Davki in akontacija dohodnine
Akontacijo dohodnine za nagrado plača organizator – Golte d.o.o. v skladu z veljavnimi predpisi. Nagrajenec je kot davčni zavezanec dolžan organizatorju predložiti osebne podatke (ime, priimek, naslov in davčno številko). V kolikor nagrada izpolnjuje pogoje v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, jo je prejemnik dolžan prijaviti v letni napovedi za odmero dohodnine, pri čemer mora prikazati vrednost nagrade in znesek plačane dohodnine. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade.
 
10. Dodatne informacije o nagradni igri 
Dodatne informacije o nagradni igri lahko sodelujoči dobijo na www.golte.si 
 
11. Cenik SMS sporočil 
Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti (Telekom Slovenije,  Si.mobil in Tušmobil). 
Posredovani SMS-i uporabniku s strani servisa iMS: uporabniki Telekom Slovenije, Debitelovi naročniki in predplačniki / Simobil naročniki in predplačniki / Izi Mobil / M-Mobil / Tušmobil
SMS storitev je mogoča v naslednjih mobilnih omrežjih: Telekom Slovenije, Simobil, Debitel, Izi Mobil, M-Mobil, Tušmobil.
 
 
12. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika 
S potrditvenim SMS sporočilom ali podpisom/potrditvijo, v katerem uporabnik potrjuje Pravila in pogoje uporabe storitve IMS, se uporabnik strinja, da podjetje GOLTE d.o.o. obdeluje njegove osebne podatke za namene izvedbe storitve SMS nagradna igra  (pridobivanje podatkov od uporabnikov, shranjevanje podatkov do izvedbe žrebanja, uporaba podatkov za izvedbo žrebanja). Privolitev v zbiranje osebnih podatkov je prostovoljna, uporabnik s poslanim SMS sporočilom, ali podpisom/potrditvijo pristane na izvedbo nagradne igre. V primeru, da privoljenja ne želi dati, ne more sodelovati v nagradni igri. Podjetje GOLTE d.o.o. sme uporabit osebne podatke za promocijske, reklamne in druge namene pospeševanja prodaje in trženja, do morebitnega preklica privolitve. Uporabniki imajo pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa svojih osebnih podatkov. Osebni podatki se lahko posredujejo izvajalcem storitve podjetjema Sedem d.o.o. in 12media d.o.o.. 
Ponudnik storitve in organizator igre se zavezujeta poslane osebne podatke zavarovati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 
 
13. Mobilna SMS skupnost GOLTE
Uporabniki, ki sodelujejo s poslanim SMS-sporočilom, ali prijavo preko obrazca/spletne strani bodo včlanjeni v brezplačno SMS skupnost GOLTE, kar pomeni, da bodo prejemali koristna obvestila in informacije o drugih SMS-akcijah, novostih ipd. Uporabnik te storitve bo prejel največ štiri SMS-sporočila mesečno, sporočilo pa bo vedno vsebovalo koristno informacijo. Vsak član se iz SMS-skupnosti lahko kadarkoli odjavi, tako da na številko 3131 pošlje SMS-sporočilo z vsebino GOLTE STOP. Povratna SMS-sporočila iz SMS skupnosti GOLTE (obvestila o nagradni igri, koristne informacije o spremljevalnih akcijah) so za uporabnika brezplačna.  
Poslana SMS-sporočila se obračunavajo po ceniku vašega mobilnega operaterja.
 
14. Reklamacijska služba
Sedem d.o.o.
iMS reklamacijska služba 
Telefon: 08 200 12 81  
E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.  
Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 09:00 – 16:00
 
 
 
15. Razno 
Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro. 
Nagrade niso izplačljive v denarju in niso zamenljive. 
Nagradna igra je namenjena samo fizičnim osebam, pravne osebe in s.p. v akciji ne morejo sodelovati. V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji in državljani držav članic Evropske unije , ki sprejmejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri. V žrebu za nagrade ne smejo sodelovati zaposleni v Golte d.o.o.,  12media d.o.o. in Sedem d.o.o.  
Ponudnik storitve je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev. 
V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika. 
V kolikor se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo ponudnik storitve predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika poti. V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v skladu z lastnimi postopki. 
Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oziroma dostavo SMS sporočil in plačilo storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa. 
Vse ostale reklamacije rešuje organizator storitev. 
 

Zimska doživetja

Preživite dan sredi zimske idile. Izkorisite dan za neizmerne užitke na 12 km urejenih smučarskih prog, ki so pravi raj za ljubitelje zimskih aktivnosti. Prostranost smučarskih tterenov zagotavlja adrenalin in pravi užitek za smučarje in deskarje, otroški poligon pa poskrbi za veselje najmlajših. Zasnežena narava privablja tudi številne ljubitelje turnega smučanja in teka na smučeh.

Wellness na smučišču

Le kaj bi se po celodnevni smuke želeli bolj kot blagdejno sprostitev. Tik ob smučišču, v hotelu Golte, si proviščite popolno mero razvajanja. Eden najsodobnejših in najlepših wellness centrov nudi masaže, sprostitev v savnah in masažnih bazenih. Prepustite se prijetnemu potovanju v svet čutnih užitkov.

Poslovni turizem

Na Golteh je poslovno dogajanje neločljivo povezano z vsem, kar ponuja neokrnjena narava. Ob sodobnih kongresnih prostorih je na voljo bogata izbira najrazličnejših aktivnosti v sklopu hotela in v okolici: smučanje, tekmovanja, kolesarjenje, plezanje, pohodništvo, spust s kajaki ali rafti, paintball, skok s padalom in še veliko več.

Zabava in dogodki

Dobro voljo in veselje vselej delimo z obiskovalci Golte na najrazličnejših lokacijah. Po končani smuki pridite na Apreski zabavo, spoznavajte kulinarične zgodbe, zaobljubita si zvestobo v Alpskem vrtu, praznujte s prijatelji v restavraciji z razgledom. Naša prednost je raznolikost, ki jo želimo deliti z vami.

Ta spletna stran uporablja piškotke. Piškotke uporabljamo, da bi vam omogočili nemoteno in prijetno uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo te spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov.

Sprejmi in nadaljuj.